Política de privacitat

El text següent informa de les dades que MEDIABOOM tracta en l’exercici dels seus serveis en compliment de la normativa europea (núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure mobilitat de les persones).

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

El responsable del tractament de les dades personals és S. L. Beukeboom, el fundador de MEDIABOOM amb domicili legal a Kievitweg 5, 9765 JX Paterswolde (Països Baixos), adreça de correu electrònic info@nafentmagazine.com.

AMB QUINA FINALITAT I AMB QUINA LEGITIMITAT TRACTEM LES DADES?

Contacte

Les dades es tracten amb el consentiment de la persona que s’ha posat en contacte amb nosaltres. Les dades es recullen bé a través de: telèfon, correu electrònic, formularis en línia o presencialment. Aquestes dades no es conserven llevat que s’estableixi una relació professional.

Serveis als clients

Registrem les dades d’identificació del client, així com qualsevol informació addicional que se’ns faciliti amb la finalitat de dur a terme satisfactòriament els serveis oferts. Podem obtenir informació de tercers dels clients. Les dades registrades tenen com a única i exclusivament la finalitat d’executar els nostres serveis.

Les dades es registren en els nostres documents i sistemes informàtics per a la gestió administrativa i comptable de l’empresa. El tractament de les dades es realitza en compliment de les relacions contractuals (article 6.1.b RGPD) i obligacions legals (article 6.1.c RGPD).

Gestió de les dades dels nostres proveïdors

Tractem les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors (persones físiques) dels quals obtenim serveis o béns. Tractem únicament les dades necessàries per mantenir la relació comercial i utilitzem les dades únicament per a aquesta finalitat, en el context de les relacions contractuals i en compliment d’obligacions legals.

Informació de productes i serveis

Amb l’autorització del client, les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els nostres serveis o productes. Tractem les dades sobre la base del consentiment de la persona receptora de les comunicacions (art. 6.1.a RGPD).

Cookies

El sistema de navegació i el programari que permet el funcionament del nostre lloc web registren automàticament les dades que normalment es generen en l’ús de protocols d’Internet, entre d’altres, l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que va visualitzar la web.

Aquesta informació no està directament associada a usuaris concrets i s’utilitza amb l’única finalitat d’obtenir informació estadística. El nostre lloc web utilitza cookies que ens permeten obtenir informació tècnica per facilitar l’accessibilitat i un ús més eficient.

A QUI ES COMUNIQUEN LES DADES?

Només comuniquem dades dels nostres clients quan sigui necessari per al compliment de les comandes rebudes. Amb coneixement previ del client, també podem comunicar dades a persones amb les quals té relació jurídica i a altres professionals amb els quals col·laborem en la prestació de serveis. En la facturació dels nostres serveis podem comunicar dades als bancs.

La nostra oficina dóna feina als serveis d’altres persones o empreses, com ara empreses d’informàtica o consultoria, que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions han de tractar les dades personals de les quals l’empresa és responsable. Aquest accés no constitueix una cessió de dades sinó una cessió de tractament (art. 4.8 RGPD), de manera que aquests professionals contractats només poden tractar les dades per oferir els seus serveis, sense poder destinar les dades a altres finalitats. En el moment de contractar aquests professionals, es formalitzen obligacions de confidencialitat i a MEDIABOOM fem un seguiment de les seves accions

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES DADES?

Complim amb l’obligació legal de limitar al màxim el període de conservació de les dades. Per aquest motiu les dades només es conserven durant el temps justificat necessari per dur a terme la finalitat que va motivar l’obtenció dels mateixs.

En determinats casos, com les dades contingudes en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal ens obliga a conservar-la fins que prescriuin les responsabilitats en aquesta matèria.

Quan hem estat autoritzats per enviar informació sobre els nostres serveis, les dades es conserven fins que la persona revoqui aquest consentiment.

QUINS DRETS TENEN LES PERSONES EN RELACIÓ AMB LES DADES QUE TRACTEM?

Les persones amb les quals treballem tenen els següents drets:

Per accedir-hi. Tenen dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per a la qual es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir una còpia o conèixer el termini previst de conservació.

Per demanar la rectificació. Dret de rectificació de les dades inexactes.

Per demanar que es suprimeixi. Dret a sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides i justifiquin el tractament.

Sol·licitar limitació del tractament. En determinades circumstàncies hi ha dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades: deixaran de tractar-se i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format comunament llegible per a una màquina, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.

Oposar-se al tractament. A causa de circumstàncies particulars, una persona pot demanar-nos que deixem de tractar les seves dades si poden ser perjudicials.

COM POTS EXERCIR O DEFENSAR ELS TEUS DRETS?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir posant-nos en contacte amb nosaltres a la nostra adreça postal o enviant un correu electrònic a l’adreça indicada a l’encapçalament. Si una persona considera que no ha obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Holandesa de Protecció de Dades, a través dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina web https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Shopping Cart